Vössing Ingenieurgesellschaft (Beijing) Ltd.

Room 1705,  Tower F (Wanda Plaza)
Shi Jing Shan Road
Shi Jing Shan District
Beijing 100040, China
P.R. China

Managing Director

Ying Wei 
Contact
Phone +86 158 1122 7433

E-Mail ying.wei@voessing.cn